Η Σχολή
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Online Test
Πληροφορίες
Υλικό
Επικοινωνία

Επέκταση άδειας οδήγησης (ΑΜ, Α1, Α2, Α ή Β):

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας, επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
  • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
  • 2 φωτογραφίες διαβατηρίου (χωρίς δαχτυλιές)
  • Φωτοαντίγραφο του διπλώματος
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Α.Φ.Μ

Παράβολα: Τα παράβολα κατεβαίνουν ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν σε τράπεζα απο τη σχολή.

  • Ένα παράβολο αξίας 30€ για την εκτύπωση του νέου διπλώματος
  • Ένα παράβολο αξίας 27,02€ (χαρτόσημο) για την επέκταση του διπλώματος
  • Δύο παράβολα αξίας 10€ έκαστο για τον προγραμματισμό της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης αντίστοιχα
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κάντε μας Like στο Facebook!