Η Σχολή
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Online Test
Πληροφορίες
Υλικό
Επικοινωνία

B1 κατηγορία: Άδεια οδήγησης για τετράκυκλα

Προϋποθέσεις: Η κατηγορία αυτή χορηγείται μόνο σε όσους είναι ήδη κατόχοι άδειας οδήγησης της εν λόγω κατηγορίας, η οποία έχει εκδοθεί απο αρχές της αλλοδαπής, κατά την ανταλλαγή ή μετατροπή της σε ελληνική. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών για την χορήγηση άδειας οδήγησης είναι το 18ο έτος (συμπληρωμένο).

Δικαιολογητικά:

  • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
  • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
  • Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου (χωρίς δαχτυλιές)
  • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Επίσημη μετάφραση ξένης άδειας απο δικηγόρο ή υπουργείο εξωτερικών (σε περίπτωση που από το κείμενο της μετάφρασης δεν προκύπτει ποιά οχήματα επιτρέπεται να οδηγεί ο κάτοχος της αδείας, τότε υποβάλλεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο)
  • Κατάθεση της ξένης ισχύουσας άδειας οδήγησης της οποίας ζητάει την αντικατάσταση

Παράβολα: Τα παράβολα κατεβαίνουν ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν σε τράπεζα απο τη σχολή.

  • Ένα παράβολο αξίας 30€ για την εκτύπωση του διπλώματος
  • Ένα παράβολο αξίας 18€  (χαρτόσημο) για άδεια κατηγορίας Β1
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κάντε μας Like στο Facebook!