Η Σχολή
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Online Test
Πληροφορίες
Υλικό
Επικοινωνία

Μετατροπή ξένης άδειας οδήγησης που εκδόθηκε στην Ελβετία σε αντίστοιχη Ελληνική

Προϋποθέσεις:

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτής.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
 • 4 πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Κατάθεση της ελβετικής ισχύουσας άδειας οδήγησης της οποίας ζητάει την αντικατάσταση, μαζί με μετάφρασή της από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο.
 • Η άδεια οδήγησης επιστρέφεται στην αρχή που την εξέδωσε, με μέριμνα της Υπηρεσίας Μεταφορών.
 • Επίσημο έγγραφο της αρχής που εξέδωσε την άδεια οδήγησης με το οποίο βεβαιώνεται η έκδοσή της, τα αναγκαία στοιχεία της (κατηγορίες, χρόνος έκδοσης, διοικητική ισχύς, τυχόν περιορισμοί κλπ) και ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται ή έχει ανακληθεί από οποιαδήποτε αρχή του κράτους έκδοσης για οποιδήποτε λόγο.Το έγγραφο αυτό θα περιέρχεται στην Υπηρεσία Μεταφορών αποκλειστικά με αλληλογραφία των οικείων προξενικών αρχών με μέριμνα του ενδιαφερομένου, ενώ θα συνοδεύεται επίσης με μέριμνα του ενδιαφερομένου από επίσημη μετάφρασή του από το ΥΠ.ΕΞ ή από δικηγόρο ή από τον Πρόξενο της Ελβετίας στην Ελλάδα.
 • Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του Προξένου από το Ελληνικό Υπ. Εξωτ.
 • Πιστοποιητικά ιατρών Οφθαλμίατρου και Παθολόγου (απαιτείται βιβλιάριο υγείας ή διαγνωστικές εξετάσεις*. Πληρωμή ιατρών 10€ έκαστος)

*Διαγνωστικές εξετάσεις: Γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος, καρδιογράφημα.

Παράβολα: Τα παράβολα κατεβαίνουν ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν σε τράπεζα απο τη σχολή.

 • Ένα παράβολο αξίας 50€
 • Ένα παράβολο αξίας 30€ για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης
 • Ένα παράβολο αξίας 18€ για άδεια κατηγοριών ΑΜ ή Α1ή Α2 ή Α ή Β και 108,15 € για τις άλλες κατηγορίες
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κάντε μας Like στο Facebook!