Η Σχολή
Υπηρεσίες
Εξοπλισμός
Online Test
Πληροφορίες
Υλικό
Επικοινωνία

Χορήγηση Π.Ε.Ι. μεταφοράς επιβατών για κάτοχο άδειας κατηγορίας D1, D1E, D ή DE

Προϋποθέσεις:

 • Να υπάρχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα
 • Να μην υπάρχει κατοχή άλλης άδειας οδήγησης ίδιας κατηγορίας, Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.
 • Ο ενδιαφερόμενος να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας D1, D1E, D ή DE.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.
 • Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την κατηγορία.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
 • Αίτηση εκτύπωσης της νέας άδειας οδήγησης επικυρωμένη απο ΚΕΠ ή Αστυνομία (δίδεται στη σχολή)
 • ΑΦΜ
 • 2  πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου*
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της κατεχόμενης ισχύουσας άδειας οδήγησης D1, D1E, D ή DE κατηγορίας

*Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος προσκομίζεται: Άδεια διαμονής ή παραμονής, Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή έγγραφο Πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης άδειας παραμονής, Βεβαίωση Ελληνικού Δημόσιου ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος σαν εργαζόμενος στην χώρα μας. Το παραπάνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους.

Παράβολα: Τα παράβολα κατεβαίνουν ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet, τα οποία μπορούν να εξοφληθούν σε τράπεζα απο τη σχολή.

 • Ένα παράβολο αξίας 30€ για την εκτύπωση της νέας άδειας οδήγησης (θα τεθεί ο κωδικός Π.Ε.Ι.)
 • Ένα παράβολο αξίας 20€ για την κάθε εξέταση Π.Ε.Ι. (θεωρητική ή πρακτική)

Εξέταση:

Για την χορήγηση του Π.Ε.Ι. ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επιτύχει μετά από τις παρακάτω υποχρεωτικές θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις:

 • Σε θεωρητική μέσω Η/Υ εξέταση για το Π.Ε.Ι. από την ύλη του βιβλίου «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ - Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας», εκδόσεως του Υπουργείου Μ.Ε. Οι ερωτήσεις τίθενται από τα θέματα που περιέχονται στο σύνολο της ύλης αυτού.
 • Σε συνολική πρακτική εξέταση 90 λεπτών, κατά την διαδικασία της πρακτικής εξέτασης για ΠΕΙ ο υποψήφιος εξετάζεται και θεωρητικά για τουλάχιστον 30 λεπτά.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Κάντε μας Like στο Facebook!